تلفن ها : 05 05 58 22 – 587 587 22 – ( خط ویژه ) 110 111 28 -021 آموزش های تخصصی هنر تصویرگران پویا اندیش.